Privacy verklaring SWI

Persoonsregistratie

Sneek Wood Industry zal de door of namens de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens (WbP) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. De klant kan jegens Sneek Wood Industry aanspraak maken op alle rechten die de WbP of AVG toekent, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering na beëindiging van de overeenkomst. Sneek Wood Industry heeft het recht om de persoonsgegevens te verwerken en te laten verwerken door een bewerker, voor zover dat noodzakelijk is voor de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst met de klant. Klant stemt er bij voorbaat mee in dat persoonsgegevens door Sneek Wood Industry aan derden kunnen worden verstrekt louter en alleen vanwege een wettelijke verplichting of de uitvoering van een overeenkomst.
Klant geeft tevens toestemming voor het gebruik en verwerken van persoonsgegevens met het doel om persoonsgerichte productinformatie te kunnen geven. Verzet van de klant tegen verwerking ten behoeve het laatstgenoemde doel zal worden gehonoreerd.

 PRIVACY VERKLARING SNEEK WOOD INDUSTRY

Sneek Wood Industry verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer, Mailadres – Etc.. Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en of producten.

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Vanwege de wettelijke grondslag deze zijn: toestemming, een overeenkomst of een wettelijke verplichting.
  • Verzenden van producten nieuwsbrief en/of reclame
  • Telefonisch contact
  • Informeren over wijzigingen van diensten.

Sneek Wood Industry zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

  • Wettelijke grondslag: 10 jaar
  • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 5 jaar
  • Telefonisch contact: 5 jaar
  • Informeren over wijzigingen van diensten: 5 jaar

Sneek Wood Industry verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sneek Wood Industry blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sneek Wood Industry neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen zoals vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak met uw contactpersoon bij Sneek Wood Industries. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Sneek Wood Industry gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@swi.eu. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid en reglement. Deze is op te vragen via een bericht aan info@swi.eu.

Natuurlijk helpen wij uw graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.